Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst, en u moet de Overeenkomst bekijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met het naleven van alle voorwaarden en bepalingen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. Daarom moet u regelmatig deze pagina controleren op updates en/of wijzigingen.

EISEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor individuen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan volgens de toepasselijke wetgeving. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden geleverd door de fabrikanten of distributeurs van derden van dergelijke items. TheSoftware verklaart niet en waarborgt niet dat de beschrijvingen van dergelijke items nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware jegens u of een derde partij niet aansprakelijk zal zijn voor enige claim in verband met een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via wedstrijden aan. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en door akkoord te gaan met de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kun je kans maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet je eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. Je stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens te verstrekken bij het inschrijven voor de wedstrijd. TheSoftware heeft het recht om enige inschrijfgegevens voor de wedstrijd te weigeren waarbij wordt vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) je inbreuk maakt op een gedeelte van de overeenkomst; en/of (ii) de inschrijfgegevens voor de wedstrijd die je hebt verstrekt, onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde en naar eigen goeddunken de criteria voor inschrijfgegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website heeft u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. TheSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in enige vorm of worden opgenomen in een informatiesysteem voor gegevensopvraging, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigen (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom) rechten. Het kopiëren, distribueren, publiceren of verkopen door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die op of via de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten worden bekeken. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of via en door de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op of van zodanige informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of via de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Tenzij uitdrukkelijk gemachtigd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de website of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypen, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal) naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het „framen” van de website en/of verwijzen naar de Uniform Resource Locator („URL”) van de website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware uitdrukkelijk verboden. U stemt specifiek in om samen te werken met de website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te staken, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die hiermee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden het recht om naar eigen goeddunken elk document, informatie of ander inhoud dat op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computer codes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Services, Content en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens henzelf tegen u te doen gelden en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links naar en/of u doorverwijzen naar andere internetwebsites en/of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derde partijen. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien keurt TheSoftware niet goed, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via de website indient of in verband daarmee, vallen onder ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de Website te beschadigen, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, vormt een schending van het strafrecht en het burgerlijk recht, en TheSoftware zal alle mogelijke maatregelen nemen tegen elk overtredend individu of entiteit tot de volledige toegestane mate van de wet en billijkheid.