Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Dohode týkajúcej sa vašej používania webovej stránky. Dohoda predstavuje celkovú a jedinú dohodu medzi vami a Softvérom týkajúcu sa vašej používania webovej stránky a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa webovej stránky. Môžeme upravovať Dohodu podľa vlastného uváženia bez špecifického upozornenia vám. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na webovej stránke a mali by ste si ju prečítať pred použitím webovej stránky. Pokračovaním vo vašom používaní webovej stránky a/alebo služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v Dohode platných v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POGOJI

Spletna stran in storitve so na voljo le posameznikom, ki lahko sklepajo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

POPIS SLUŽIEB

Služby dodávateľa

Vyplnením príslušných formulárov objednávky môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité výrobky a/alebo služby zo stránky. Výrobky a/alebo služby uvedené na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán týchto položiek. TheSoftware nezastupuje ani nesľubuje, že popisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Súhlasíte a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný ani zodpovedný akejkoľvek spôsobom za vašu neschopnosť získať výrobky a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor so predajcom, distribútorom a konečnými spotrebiteľmi výrobkov. Súhlasíte a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný voči vám ani akémukoľvek tretiemu subjektu za akýkoľvek nárok týkajúci sa akýchkoľvek výrobkov a/alebo služieb ponúkaných na stránke.

SÚŤAŽE

Občas TheSoftware ponúka propagačné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným formulárom registrácie na súťaž a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami Súťaže, môžete získať šancu vyhrať propagačné ceny ponúkané prostredníctvom každej súťaže. Ak sa chcete zapojiť do súťaží uvedených na webovej stránke, musíte najprv úplne vyplniť príslušný prihlasovací formulár. Súhlasíte s poskytovaním pravdivých, presných, súčasných a úplných údajov o registrácii do súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii do súťaže, ak sa zistí, že: (i) ste porušili akúkoľvek časť dohody; a / alebo (ii) údaje o registrácii do súťaže, ktoré ste poskytli, sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá údajov o registrácii kedykoľvek zmeniť, podľa vlastného uváženia.

LICENČNA PODELITEV

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neposredna, neprenosljiva, preklicljiva in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega materiala v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to licenco iz katerega koli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v kateri koli obliki ali vključiti v kateri koli sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli njenega dela ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najeti, oddajati v najem, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, obratno inženirstvo ali prenašati. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, da bi motili ali poskušali motiti pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi naložil nesorazmerno veliko obremenitev na infrastrukturo programske opreme. Vaše pravice do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev niso prenosljive.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, design, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ostatné veci týkajúce sa webovej stránky, obsahu, súťaží a služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných značiek a iných vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené len na duševné vlastníctvo) práv. Kopírovanie, redistribúcia, zverejňovanie alebo predaj akejkoľvek časti webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázaný. Systémové získavanie materiálu z webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb automatizovanými prostriedkami alebo iným spôsobom obstarávania údajov s cieľom vytvárať alebo kompilovať, priamo alebo nepriamo, zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez písomného povolenia od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na alebo prostredníctvom webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb. Zverejnenie informácií alebo materiálu na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb spoločnosti TheSoftware neznamená odriekanie sa akýchkoľvek práv na takéto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú obchodné značky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné obchodné značky zobrazujúce sa na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Používanie akýchkoľvek obchodných značiek bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUVLASTNENIE, “FRAMING” A / ALEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Okrem výslovného povozenia TheSoftware nesmie nikto zriadiť hypertextový odkaz na webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na logotypy, obchodné značky, značky alebo chránený materiál) na svojej webovej stránke alebo webovom mieste z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej je striktne zakázané “framing” webovej stránky alebo odkazovanie na Uniform Resource Locator (“URL”) webovej stránky v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho, výslovného písomného súhlasu TheSoftware. Súhlasíte špecificky s tým, že budete spolupracovať s webovou stránkou na odstránení alebo zastavení akéhokoľvek takého obsahu alebo aktivity. Týmto uznávate, že budete zodpovední za akékoľvek škody spojené s týmto.

UPRAVLJANJE, BRISANJE IN SPREMINJANJE

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji uredimo in/ali izbrišemo vsak dokument, informacijo ali drugo vsebino, ki se pojavi na spletni strani.

VAROVÁNÍ PRED ŠKODO, KI JO POVZROČI PRENOS

Obiskovalci prenesejo informacije iz spletne strani na lastno odgovornost. Programska oprema ne zagotavlja, da so taki prenosi brez okvarjenih računalniških kod, vključno, vendar ne omejeno na viruse in črve.

ODPOVED ODŠKODOVANIA

Súhlasíte s tým, že budete ochraňovať a zdržiavať TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a pobočiek, ako aj každého z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spoluobchodníkov a / alebo iných partnerov, bezpečných od a voči akýmkoľvek a všetkým nárokov, výdavkom (vrátane primeraných poplatkov advokátov), škôdam, súdom, nákladom, požiadavkám a / alebo rozsudkom kohokoľvek takéhoto tretieho subjektu v dôsledku alebo vznikajúcich z: (a) vaše využívanie webovej stránky, služieb, obsahu a / alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; (b) vaše porušenie dohody; a / alebo (c) vaše porušenie akýchkoľvek práv iného jednotlivca a / alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre úžitok TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a / alebo pobočiek a každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo právnikov. Každá z týchto osôb a subjektov bude mať právo tieto ustanovenia uplatňovať a vymáhať priamo voči vám vlastným menom.

WEBOVY STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Webové stránky môžu poskytovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo vás smerovať na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie výhradne, tých, ktoré vlastnia a prevádzkujú poskytovatelia tretích strán. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, týmto uznávate a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov. Okrem toho TheSoftware neručí za žiadne podmienky, zásady ochrany súkromia, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iné materiály na takýchto webových stránkach alebo zdrojoch, ani za akékoľvek škody a/alebo straty vyplývajúce z nich.

POUČEVALNA POLITIKA/ INFORMACIJE O OBLIKOVALCIH

Uporaba spletnega mesta in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij, podatkov o registraciji in/ali gradiv, ki jih oddate prek spletnega mesta ali v povezavi s spletnim mestom, je predmet naše politike zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij o vaši uporabi spletnega mesta in vseh drugih osebno prepoznavnih informacij, ki ste jih posredovali, v skladu z pogoji naše politike zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti kliknite tukaj.

Každý pokus jakékoliv jednotlivce, bez ohledu na to, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware, poškodit, zničit, zasahovat, vandalizovat a/nebo jinak rušit provoz webové stránky, představuje porušení trestního a občanského práva a společnost TheSoftware bude důsledně postupovat proti jakémukoli jednotlivci nebo subjektu, který se tohoto proviní, a to v plném rozsahu, jaký dovoluje zákon a spravedlnost.