Syarat-syarat

SKOP DAN PEMINDAHAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkaitan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Perisian dengan mengenai penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan, dan/atau pemahaman terdahulu atau kontemporari berkenaan dengan Laman Web. Kami boleh meminda Perjanjian dari semasa ke semasa atas budi bicara kami sendiri, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda perlu mengkaji semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terdapat dalam Perjanjian yang berkuatkuasa pada masa tersebut. Oleh itu, anda perlu menjenguk laman ini secara berkala untuk mendapatkan kemas kini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Jika anda di bawah umur lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan atau mendapatkan akses ke Laman web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh, atau cuba untuk memperoleh, produk dan/atau perkhidmatan tertentu dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang dipaparkan di Laman Web mungkin mengandungi penerangan yang diberikan secara langsung oleh pengeluar pihak ketiga atau pengedar item tersebut. Perisian tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan mengenai item-item tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab dalam apa cara sekalipun atas ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau atas sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar produk dan pengguna pengguna terakhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk berpeluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai dalam Pertandingan yang dipaparkan di Laman Web, anda mesti mengisi borang kelayakan penuh yang berkenaan terlebih dahulu. Anda bersetuju untuk menyediakan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak mana-mana Data Pendaftaran Pertandingan di mana ia diputuskan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda sediakan tidak lengkap, palsu, ganda atau sebaliknya tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicaranya yang tunggal.

LESEN CADANGAN

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahkan, boleh ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian boleh menamatkan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa jua. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi, bukan komersial. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan boleh direproduksi dalam apa jua bentuk atau dimasukkan ke dalam mana-mana sistem retreival maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, meniru, menyerupai, menyewa, menyewa, menjual, mengubahsuai, mendekompilasi, memecahkan kepada bahagian, menterbalik atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya. Perisian mengekalkan sebarang hak yang tidak diberikan dengan jelas dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana peranti, perisian atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan kerja yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberikan beban yang tidak wajar atau tidak seimbang pada infrastruktur TheSoftware. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahkan.

HAK MILIK

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, cap dagang yang berkaitan dan hak milik lain (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak milik intelektual). Menyalin, menyebarkan semula, menerbitkan atau menjual sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang. Pengambilan bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan secara sistematik melalui cara automatik atau sebarang bentuk pengumpulan data untuk mencipta atau menyusun, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa izin bertulis dari TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak mendapatkan hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyebaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak membentuk pengabaian hak mana-mana hak ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik yang berkaitan, ikon dan nama perkhidmatan, adalah cap dagang TheSoftware. Semua cap dagang lain yang muncul di Laman Web atau melalui Perkhidmatan adalah milik pemiliknya masing-masing. Penggunaan mana-mana cap dagang tanpa persetujuan bertulis yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

HYPERLINKING KE LAMAN WEB, PERKONGSIAN JENAMA,

Kecuali dengan kebenaran secara eksplisit oleh TheSoftware, tiada sesiapa boleh membuat pautan ke Laman Web, atau bahagiannya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotype, cap dagang, jenama atau bahan berhak cipta), ke laman web atau tempat web mereka atas sebab apa pun. Selain itu, menyeludupkan Laman Web dan/atau merujuk kepada Lokator Sumber Seragam (“URL”) Laman Web dalam media komersial atau tanpa komersial tanpa kebenaran bertulis yang terdahulu dan eksplisit dari TheSoftware adalah dilarang dengan tegas. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, mengikut kes, sebarang kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengan itu.

PENYUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHAN

Kami merahsiakan hak kami untuk secara mutlak menyunting dan/atau menghapus mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

NOTIS PENAFIAN UNTUK KEROSAKAN AKIBAT MUAT TURUN

Para pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko masing-masing. Perisian tidak memberi jaminan bahawa muat turun tersebut bebas dari kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENGGENTIAN RUGI

Anda bersetuju untuk menggantikan rugi dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan rakan kongsi masing-masing, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi waran dan / atau lain-lain, bebas dari apa-apa dan semua tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah), kerosakan, tuntutan, kos, tuntutan dan / atau keputusan apa pun, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada: (a) penggunaan Anda atas Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan / atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan / atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan / atau entiti lain. Ketentuan perenggan ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan / atau rakan kongsi mereka, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, lesen, pembekal dan / atau peguam masing-masing. Setiap individu dan entiti ini akan memiliki hak untuk menegakkan ketentuan ini secara langsung terhadap anda atas nama mereka sendiri.

LOKASI WEB PIHAK KETIGA

Laman web mungkin menyediakan pautan kepada dan/atau merujuk anda kepada laman web Internet lain dan/atau sumber termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atas ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesahkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di atau yang terdapat dari laman web pihak ketiga atau sumber tersebut, atau atas sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI / MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web, tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan mana-mana maklumat peribadi lain yang disediakan oleh anda, mengikut syarat-syarat Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, merosakkan, merosakkan atau sebaliknya mengganggu operasi Laman Web, adalah satu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan gigih mengejar sebarang penyelesaian dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang dan dalam keadilan.