Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng của bạn trên Trang web. Thỏa thuận này chiếm toàn bộ và duy nhất giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng của bạn trên Trang web và thay thế tất cả các thỏa thuận, biểu hiện, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước đó hoặc đồng thời liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận từ thời gian này sang thời gian khác theo quyền kiểm soát riêng của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web, và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận có hiệu lực tại thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân có thể ký kết hợp đồng pháp lý theo luật pháp áp dụng. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ VỀ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các mẫu đơn mua hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ xuất hiện trên trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối của bên thứ ba của các mặt hàng đó. Phần mềm không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả về các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng phần mềm không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm bằng bất kỳ cách nào đối với khả năng của bạn để nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc cho bất kỳ tranh chấp nào với người bán hàng của sản phẩm, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng. Bạn hiểu và đồng ý rằng phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Thỉnh thoảng, TheSoftware tổ chức các cuộc thi để tặng giải thưởng khuyến mãi và các phần thưởng khác. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn khi đăng ký tham gia cuộc thi và đồng ý với các quy tắc chính thức của từng cuộc thi, bạn có cơ hội nhận các giải thưởng khuyến mãi thông qua từng cuộc thi. Để tham gia các cuộc thi trên trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ mẫu đăng ký tham gia tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp thông tin đăng ký cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ thông tin đăng ký cuộc thi nào nếu được xác định, theo quyền và sự độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của thỏa thuận; và/hoặc (ii) thông tin đăng ký cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí thông tin đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền hạn của mình.

CẤP PHÉP GIẤY PHÉP

Là người sử dụng Website, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Website, Nội dung và tài liệu liên quan theo Thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Website và Nội dung trên một máy tính cho mục đích cá nhân, không kinh doanh. Không có phần nào của Website, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ cơ nào. Bạn không thể sử dụng, sao chép, bắt chước, nhân bản, thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân rã, phân tích ngược hoặc chuyển nhượng Website, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm dự trữ mọi quyền không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận. Bạn không thể sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động đúng đắn của Website. Bạn không thể thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra gánh nặng không hợp lý hoặc quá lớn đối với cơ sở hạ tầng của Phần mềm. Quyền sử dụng Website, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển nhượng được.

QUYỀN SỞ HỮU RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, tổng hợp, dịch từ từ tính, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ là nghiêm cấm. Lấy dữ liệu hệ thống từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức nào khác của gạt bỏ hoặc trích xuất dữ liệu để tạo hoặc tổng hợp, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware bị cấm. Bạn không có quyền sở hữu các quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc vật liệu nào được xem tại hoặc thông qua trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ, bởi và thông qua TheSoftware không cấu thành một sự từ chối bất kỳ quyền nào đối với thông tin và / hoặc tài liệu đó. Tên và logo của TheSoftware, và tất cả các đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu áp dụng là nghiêm cấm.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi dành quyền theo ý định duy nhất của chúng tôi để chỉnh sửa và / hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác nào xuất hiện trên Trang web.

TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIỆT HẠI DO VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ trang web tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng các tải xuống đó không chứa mã máy tính hỏng, bao gồm nhưng không giới hạn ở virus và sâu máy tính.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và liên kết của họ, và từng thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, cộng tác viên và/hoặc các đối tác khác của họ, không gây hại từ bất kỳ khiếu nại, chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), thiệt hại, vụ kiện, chi phí, yêu cầu và/hoặc án phán nào, được đưa ra bởi bên thứ ba do: (a) việc sử dụng của bạn trên trang web, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn đối với Thỏa thuận; và/hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền nào của cá nhân và/hoặc tổ chức khác. Các điều khoản của đoạn văn này là vì lợi ích của TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và/hoặc liên kết của họ, và từng quan chức, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, người cấp phép, người cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và tổ chức này sẽ có quyền đưa ra và áp dụng những quy định này trực tiếp đối với bạn theo ý của mình.

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết đến và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc tài nguyên Internet khác bao gồm, nhưng không giới hạn, những trang web được sở hữu và điều hành bởi các Nhà cung cấp Bên thứ ba. Bởi vì TheSoftware không kiểm soát các trang web và/hoặc tài nguyên của bên thứ ba, bạn đồng ý và thừa nhận rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về sự có sẵn của các trang web và/hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Hơn nữa, TheSoftware không bảo lưu, và không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc các tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba, hoặc về bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN NGƯỜI TRUY CẬP

Việc sử dụng trang web, và tất cả các nhận xét, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc vật liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến trang web, đều phải tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấn vào Đây.

Mọi nỗ lực bởi bất kỳ cá nhân nào, có phải là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hủy, làm hỏng, phá phá, và/hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang web, đều là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ áp đích thực hiện mọi biện pháp giải quyết trong trường hợp này đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào đến mức tối đa cho phép bởi luật pháp và công bằng.